Görev Tanımları

İŞ/GÖREV TANIM FORMU
 

KURUMU TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SINIFI Genel İdare Hizmetleri
KADRO UNVANI

Koruma ve Güvenlik Müdürü

BİRİMİ Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
BAĞLI OLDUĞU UNVAN Genel Sekreter
 
 
İş/Görev Kısa Tanımı: İlgili yasa ve yönetmeliğe bağlı kalarak üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması ve kampüste bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda görev yapan personelin görev alanının güvenliğinden sorumludur.
 
 
İş/Görevi :
 
a)5188 sayılı kanun ve yönetmeliğine uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütmek ve gereken yazışmaları yapmak,  
b) Gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmak,
c) Birim Sorumlusu tarafından hazırlanan Özel Güvenlik Görevlilerinin nöbet cetvellerini aylık olarak onaylamak ve uygunluk kontrolü yapmak.
d) Millî bayramlar, bahar şenlikleri, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, sempozyum, toplantı, önemli gün ve etkinliklerde ilgili birimlerle koordineli olarak alınması gerekli güvenlik tedbirlerinin almasını sağlamak,               
e) Güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak üniversitede kullanılan güvenlik teknolojilerini, yeni gelişmelere uyarlamak ve personeli bu konuda hizmet içi eğitimlerle yetiştirmek,          
f) Koruma ve güvenlik  müdürlüğüne bağlı birim sorumlusu, vardiya sorumlusu ve özel güvenlik görevlilerinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi; her görev yerinin özelliğine uygun özel talimatlarının hazırlanıp uygulanmasının sağlanması,
g) Gece ve gündüz özel güvenlik teşkilatı mensuplarının denetlenmesi, bu denetimler sırasında tespit edilen ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi.
 
Yetkinlikler:
TEMEL TEKNİK YÖNETSEL
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa Hakim olmak.
-Lisans Mezunu olmak
-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Olmak
   
 
İŞ/GÖREV TANIM FORMU
 
KURUMU TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SINIFI Sürekli İşci
KADRO UNVANI

Birim Sorumlusu

BİRİMİ Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
BAĞLI OLDUĞU UNVAN Koruma ve Güvenlik Müdürü
 
 
İş/Görev Kısa Tanımı: Birim Sorumlusu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’ne bağlı kalarak üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kampüste bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanmasında Koruma ve Güvenlik Müdürüne ve sıralı amirlere karşı sorumludur.
 
 
İş/Görevi :
a)  Görev alanı içerisinde işlenecek   olan   suçları,    genel    kolluk    kuvvetlerinin intikaline  kadar  sanıkların  yakalanması  ve  suç  delillerini  korumak  için  gerekli  tedbirleri almak,
b) Görev esnasında vardiya sorumluları ve özel güvenlik görevlileri aracılığıyla yerleşkeye giriş çıkışları denetim altında tutmak, binaların iç ve dış emniyetini sağlamak, araçların plakasını ve ziyaretçilerin kimliğini kontrol ettirmek ve deftere kaydettirmek,
c) Görev esnasında yerleşke içerisinde düzenli devriye hizmeti yapılmasını sağlayarak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olumsuz durumları önlemek,
d) Görev esnasında Yerleşke ve binaların tüm girişlerinde, Koruma ve Güvenlik Müdürü yanında birim amirleri tarafından verilen, görevi ile ilgili yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak ve bu konularda Koruma ve Güvenlik Müdürüne bilgi aktarmak,
e) Görev esnasında yerleşke alanı ve park yerlerine uygunsuz park eden veya etmeye çalışan araçların engellenmesini, trafik düzenini sağlamak,
f) Görev esnasında yukarıda belirtilen konularda Koruma ve Güvenlik Müdürüne ve sıralı amirlere bilgi aktarmak, detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek.
 
 
 
Yetkinlikler:
TEMEL TEKNİK YÖNETSEL
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa Hakim olmak.
-Lisans veya Ön lisans Mezunu olmak
-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Olmak
   
 
 
İŞ/GÖREV TANIM FORMU
 
KURUMU TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SINIFI Sürekli İşci
KADRO UNVANI

Vardiya Sorumlusu

BİRİMİ Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
BAĞLI OLDUĞU UNVAN Birim Sorumlusu
 
 
İş/Görev Kısa Tanımı: Koruma ve Güvenlik Vardiya Sorumlusu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’ne bağlı kalarak üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca vardiyalarında can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kampüste bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanmasında Koruma ve Güvenlik Birim Sorumlusu ve sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 
 
İş/Görevi :  
 
a)  Görev alanı    içerisinde    işlenecek   olan   suçları,    genel    kolluk    kuvvetlerinin intikaline  kadar  sanıkların  yakalanması  ve  suç  delillerini  korumak  için  gerekli  tedbirleri almak,
b) Görev esnasında özel güvenlik görevlileri aracılığıyla yerleşkeye giriş çıkışları denetim altında tutmak, binaların iç ve dış emniyetini sağlamak, araçların plakasını ve ziyaretçilerin kimliğini kontrol etmek ve deftere kaydetmek,
c) Görev esnasında yerleşke içerisinde düzenli devriye hizmeti yapılmasını sağlayarak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olumsuz durumları önlemek,
 d) Görev esnasında Yerleşke ve binaların tüm girişlerinde, Koruma ve Güvenlik Müdürü yanında birim amirleri tarafından verilen, görevi ile ilgili yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak ve bu konularda Koruma ve Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Sorumlusuna bilgi aktarmak,
e) Görev esnasında yerleşke alanı ve park yerlerine uygunsuz park eden veya etmeye çalışan araçların engellenmesini, trafik düzenini sağlamak,
f) Görev esnasında yukarıda belirtilen konularda Koruma ve Güvenlik Birim Sorumlusuna ve sıralı amirlerine bilgi aktarmak, detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek.
 
 
 
 
 
Yetkinlikler:
TEMEL TEKNİK YÖNETSEL
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa Hakim olmak.
-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Olmak
   
 
 
GÖREV TANIM FORMU
 
KURUMU TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SINIFI Sürekli İşci
KADRO UNVANI

Özel Güvenlik Görevlisi

BİRİMİ Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
BAĞLI OLDUĞU UNVAN Birim Sorumlusu  / Vardiya Sorumlusu
 
 
İş/Görev Kısa Tanımı: Özel Güvenlik Görevlisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’ne bağlı kalarak üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca vardiyalarında can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kampüste bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğinin sağlanmasında Vardiya Sorumlusuna ve sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 
 
İş/Görevi : 
 
a) Yerleşkeye girmek isteyenleri turnikelerden geçirme, bu kişilerin üstlerini gerektiğinde dedektörle arama,
b) Yerleşkeye gelen ziyaretçilerin karşılanması ve teyit edildikten sonra ilgili birime yönlendirilmesi,
c) Talimatlara uygun olarak nokta ve devriye hizmetinin yerine getirilmesi,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
g) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
h) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
ı) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
j) Görev esnasında yukarıda belirtilen konularda Vardiya Sorumlusu ve sıralı amirlerine bilgi aktarmak, detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek.
 
 
Yetkinlikler:
TEMEL TEKNİK YÖNETSEL
 -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa Hakim olmak.
-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Olmak